Προσωπικά Στοιχεία

Σεβόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία, και δεν αποθηκεύουμε καμία πληροφορία, ούτε παρακολουθούμε τους χρήστες μας. Όπως και οι άλλες εφαρμογές (και ιστοσελίδες), χρησιμοποιούμε βιβλιοθήκες για στατιστική ανάλυση, αλλά αυτό γίνεται μόνο για να έχουμε μια εικόνα του αριθμού των χρηστών που χρησιμοποιούν την εφαρμογή.

Δε χρειάζεται να εγγραφτείτε στη σελίδα μας, αλλά για να παίξετε ένα παιχνίδι που χρησιμοποιεί νομίσματα θα πρέπει να συνδεθείτε στο FB λογαριασμό σας. Αυτό είναι απαραίτητο ώστε να γνωρίζουμε τα διαθέσιμα νομίσματά σας. Στη βάση μας θα αποθηκεύσουμε τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομίου. Δε θα επικοινωνήσουμε ποτέ μαζί σας, καθώς και δε θα την γνωστοποιήσουμε σε τρίτους.